درباره ما

برای محقق شدن رویاها باید شروع کرد و در مسیر رسیدن به آنها جنگید و گام برداشت.

ما سال 91 شروع کردیم. رویای ما ایجاد بستری جامع برای کمک به کسب وکارها برای تعامل موفق با مشتریانشان بود. با ایجاد پلتفرم پیامک گام اول را برداشتیم. از شهرهای مختلف نماینده جذب کردیم و با آگاهی از محدودیت ها و فراز نشیب راه، ادامه دادیم. امروز رضایت ۹۲ درصدی 215000 کسب و کارهای کوچک و بزرگ، مدیانا را به یکی از اولین و برترین سرویس های ارتباط با مشتریان تبدیل کرده است.

در سـال ۹۷ بـه جـمع شرکتهـای دانـش بنیان پیوسـتیم تـا گـامی بـلند برای تـحقق رویاهای خـود برداریم. پـلتفرمی که شـامـل تـمام ابزارهـای ارتـباط بـا مشـتری بـاشـد. پـلتفرمی که عـلاوه بـر پیامک، سـرویسهـایی مـثل ایمیل، پیام صوتی، تـلفن ابـری و… را ارائه دهد و کسب و کارها را از داشتن چند پلتفرم بی نیاز کند.

سـال ۱۴۰۰ تـوانسـتیم رویای خـود را مـحقق کنیم. پـلتفرمی جـامـع برای کسب وکارهـا تـا از این طریق بـا مشـتریانشان ارتـباطی مـوثـر ومـوفـق داشـته بـاشـند. چـشم انـدازمـان وسیع و مسیرمـان ادامـه دارد و بـا تـمام تـوان در این مسیر گـام برمی داریم.

0 +
سابقه فعالیت
0
پشتیبان متخصص
0
کارشناس متخصص
0 +
میلیون ارسال روزانه